Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 sierpnia 2011 r.

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju.

Na podstawie art. 40 § 5 i art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju:

1) drukowana jest na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, koloru białego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczeń wszystkich list kandydatów w danym okręgu wyborczym i nazwisk kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4;

3) każda karta na zadrukowanej stronie, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej — oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) do … (liczba stron)”;

4) pośrodku pierwszej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ........................ ;

5) na jednej karcie może być umieszczona tylko jedna lista kandydatów na posłów;

6) każda lista opatrzona jest oznaczeniem „Lista nr ...” oraz nazwą lub skrótem nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił listę. Na liście po oznaczeniu „Kandydaci na posłów” umieszcza się w kolejności liczbę porządkową, po niej kratkę przeznaczoną na oddanie głosu oraz nazwisko i imię – imiona każdego kandydata;

7) nazwiska kandydatów z tej samej listy kandydatów na posłów umieszcza się:

a) w jednej kolumnie, jeżeli na liście zarejestrowano nie więcej niż 20 kandydatów,

b) w dwóch kolumnach, jeżeli na liście zarejestrowano więcej niż 20 kandydatów; na pierwszej pozycji w drugiej (prawej) kolumnie zamieszcza się nazwisko i imię – imiona kandydata zarejestrowanego na danej liście pod numerem 21;

8) na każdej karcie, w jej dolnej części, zamieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.

2. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku gdy z powodu wieloznakowych imion lub nazwisk kandydatów umieszczenie kandydatów z danej listy na karcie, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie jest możliwe, dopuszczalne jest sporządzenie kart w formacie B4.

3. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju sporządzanej w formacie A4, określa załącznik nr 1 do uchwały.

4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju sporządzanej w formacie B4, określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych w kraju drukowana jest jednostronnie na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2, w kolorze żółtym lub na papierze białym jednostronnie barwionym na kolor żółty po stronie zadrukowanej, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla oznaczenia wszystkich kandydatów na senatora w danym okręgu wyborczym.

2. Karta do głosowania, o której mowa w ust. 1:

1) składa się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, zbroszurowanych i trwale połączonych kart formatu A4;

2) jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4, a w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora — formatu A5.

3. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 2 pkt 1:

1) nazwiska kandydatów na senatora umieszcza się w jednej kolumnie;

2) na jednej karcie umieszcza się nazwiska nie więcej niż 14. kandydatów;

3) każda zadrukowana karta, w górnej lewej części, opatrzona jest oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a w prawej — oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) do … (liczba stron)”;

4) pośrodku każdej karty, w górnej jej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ........................ Kandydaci na senatora”;

5) numeracja przy nazwiskach kandydatów na każdej kolejnej karcie jest kontynuacją numeracji z karty poprzedniej;

6) nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej; przed nazwiskiem i imieniem – imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa i kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczone są wyrazy: „zgłoszony przez” oraz nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata; druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla oznaczeń wszystkich nazw komitetów i skrótów nazw;

7) na każdej karcie, w jej dolnej części, zamieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz, poniżej, po prawej stronie, drukuje się odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej karcie w jej lewej dolnej części.

4. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, przepisy ust. 3 pkt 1-4 i 6-7 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 2 pkt. 2, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora:

1) w górnej lewej części opatrzona jest ona oznaczeniem „Okręg wyborczy nr ...” i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej;

2) pośrodku, w górnej części, umieszczony jest napis „KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ........................ Kandydat na senatora”;

3) z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się wyraz "TAK" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a niżej wyraz "NIE" i kratkę przeznaczoną na oddanie głosu, a następnie nazwisko i imię – imiona kandydata, a pod nazwiskiem i imieniem umieszczone są wyrazy: „zgłoszony przez” oraz nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata; druk nazwy lub skrótu nazwy wykonuje się mniejszą czcionką;

4) przepisy ust. 3 pkt 7 stosuje się odpowiednio.

6. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 3.

7. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obwodów głosowania utworzonych w kraju, w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 4.

§ 3. 1. Nakładka na kartę do głosowania sporządzana w alfabecie Braille’a, zwana dalej „nakładką na kartę”, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A4 lub B4, w zależności od formatu karty do głosowania w danym okręgu wyborczym; ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm;

3) pośrodku nakładki na kartę, w górnej jej części, umieszczony jest odpowiednio napis „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (A4)” lub „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (B4)”, a poniżej ten sam napis zapisany alfabetem Braille’a;

4) w miejscach odpowiadających umieszczonej na karcie do głosowania liczbie porządkowej i kratce przeznaczonej na oddanie głosu, umieszczona jest liczba porządkowa, po niej wycięta kratka, a następnie liczba porządkowa zapisana alfabetem Braille’a. Jednocyfrowe liczby porządkowe zapisuje się wraz z poprzedzającą je cyfrą „0”;

5) na nakładce na kartę wycina się tyle kratek, ile wynosi zarejestrowana w danym okręgu wyborczym lista o największej liczbie kandydatów na posłów.

2. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzanej w formacie A4, określa załącznik nr 5 do uchwały.

3. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej sporządzanej w formacie B4, określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 4. 1. Nakładka na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wykonywana jest na papierze offsetowym o gramaturze 250 g/m2, koloru białego;

2) sporządzana jest w formacie A4 lub A5, w zależności od formatu karty do głosowania w danym okręgu wyborczym; ponadto u góry oraz z prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o szerokości 40 mm.

2. W przypadku nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora:

1) w górnej prawej części opatrzona jest oznaczeniem „str. ... (numer danej strony) do … (liczba stron)”;

2) poniżej, pośrodku nakładki na kartę, umieszczony jest napis „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kandydaci od numeru … (numer pierwszej pozycji na nakładce) do … (numer ostatniej pozycji na nakładce)”, a następnie ten sam napis zapisany alfabetem Braille’a;

2) na nakładce na kartę wycina się tyle kratek, ile wynosi liczba zarejestrowanych w danym okręgu wyborczym kandydatów na senatora, z tym że na jednej nakładce nie może być więcej niż 14 kratek;

3) jeżeli liczba zarejestrowanych w okręgu wyborczym kandydatów na senatora jest większa niż 14 sporządza się kolejną nakładkę lub kolejne nakładki, z odpowiednią numeracją pozycji na nakładce;

4) przepis § 3 ust. 1 pkt 4 stosuje się.

3. W przypadku nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora:

1) w górnej części umieszcza się pośrodku nakładki na kartę, napis „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kandydat na senatora”, a następnie ten sam napis zapisany alfabetem Braille’a;

2) w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania wyrazach "TAK" i "NIE" wpisuje się te wyrazy, a obok te same wyrazy zapisane alfabetem Braille’a, a w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na oddanie głosu, wycina się kratki.

4. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 7 do uchwały.

5. Wzór oraz szczegółowe warunki techniczne dla nakładki na kartę w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano jednego kandydata na senatora, określa załącznik nr 8 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:35
    Wprowadził:Bartosz Goździk