Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskic

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie zasad i trybu przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Zasady i tryb przekazywania okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r., określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173, ,  z 2006   r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 112, poz. 766.

Załącznik
do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 września 2007 r. (poz. ...)

ZASADY I TRYB PRZEKAZYWANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WŁAŚCIWEJ DLA SIEDZIBY ARMATORA WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PROTOKOŁÓW GŁOSOWANIA Z OBWODÓW UTWORZONYCH NA POLSKICH STATKACH MORSKICH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2007 r.

1. Po sporządzeniu protokołów głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów oraz na kandydatów na senatorów, obwodowa komisja wyborcza wywiesza niezwłocznie kopie protokołów w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

2. Jeden egzemplarz każdego protokołu wraz z ewentualnymi uwagami mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnieniami komisji w sprawie tych uwag komisja umieszcza w kopercie, zakleja ją i pieczętuje na złączeniu oraz opisuje:

"Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej" i odpowiednio
"Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej"
Okręg wyborczy nr ........
Obwód głosowania nr ........
Okręgowa Komisja Wyborcza w ................................
.................................................................
Nazwa statku ...............................................
Armator ..................................................".

Koperty z protokołami oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z załącznikami przewodniczący komisji doręcza niezwłocznie kapitanowi statku.

3. Kapitan statku przekazuje armatorowi drugie egzemplarze protokołów głosowania wraz z załącznikami telefaksem. Otrzymane telefaksem protokoły armator opatruje swoją pieczęcią i podpisuje.

4. W razie braku możliwości przekazania protokołów telefaksem kapitan statku przekazuje armatorowi za pomocą dostępnych środków łączności treść protokołów, ewentualnych uwag mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnień komisji dołączonych do protokołów. Przekazane dane z protokołów armator zapisuje na odpowiednich formularzach protokołów głosowania w obwodzie, wykreślając wyrazy "protokół" i wpisując "informacja o wynikach"; sporządzony w ten sposób zapis wyników głosowania armator opatruje swoją pieczęcią i podpisem. Uwagi mężów zaufania i członków komisji oraz wyjaśnienia komisji dołączone do protokołów armator zapisuje w formie odrębnego dokumentu i opatruje go swoją pieczęcią oraz podpisem. Na dokumentach armator odnotowuje imię i nazwisko osoby przekazującej mu informacje.

5. Armator przekazuje niezwłocznie otrzymane od kapitanów statków protokoły głosowania bądź sporządzone informacje o wynikach głosowania w obwodach okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora. W razie przedłużającego się oczekiwania na dane z któregoś obwodu armator podejmuje stosowne działania w celu ich uzyskania. Do przekazywania danych przez armatora okręgowej komisji wyborczej może być zastosowany odpowiednio tryb określony w pkt 3 i 4.

6. W razie nieuzyskania danych z obwodu w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie armator informuje okręgową komisję wyborczą właściwą dla siedziby armatora o przyczynach nieuzyskania danych, podając numery i siedziby tych obwodów.

7. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przekazuje kapitanowi statku ponadto spis wyborców wraz z dołączonymi do niego zaświadczeniami, pakiety z kartami do głosowania i pozostałe dokumenty oraz pieczęć komisji.

8. Otrzymane od obwodowej komisji wyborczej koperty z protokołami głosowania oraz drugie egzemplarze protokołów wraz z pozostałymi dokumentami i pieczęcią komisji kapitan statku przekazuje niezwłocznie po powrocie do kraju armatorowi, który przekazuje je okręgowej komisji wyborczej właściwej dla siedziby armatora.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk