Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 27 z dnia 24 si

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 sierpnia 2001 r.
w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się zaświadczenie dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 sierpnia 1993 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 42, poz. 422).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
/-/Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:03
    Wprowadził:Bartosz Goździk