Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasad finansowania kampanii wyborczej w związku z ponowieniem czynności wyborczych w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 27 w województwie śląskim, zarządzonych na dzień 22 styczni

 PAŃSTWOWA                                                                          Warszawa, dnia 23 grudnia 2005 r. 
KOMISJA WYBORCZA
ZKF-503-22/05

WYJAŚNIENIA
Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zasad  finansowania kampanii wyborczej w związku z ponowieniem czynności wyborczych w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 27 w województwie śląskim, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219), w związku z postano-wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie podjęcia niektórych czynności wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 252, poz. 2123) udziela komitetom wyborczym, uczestniczącym w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 27 w województwie śląskim, wyjaśnień w sprawie  zasad finansowania kampanii wyborczej.

1. W głosowaniu, w wyborach do Senatu RP w okręgu nr 27 w województwie śląskim, zarządzonych na dzień 22 stycznia 2006 r. uczestniczyć będą wszyscy kandydaci zgłoszeni przez komitety wyborcze w wyborach przeprowadzonych 25 września 2005 r., których nieważność stwierdził Sąd Najwyższy, o ile nie wycofają zgody na kandydowanie. Potwierdzenie udziału w wyborach uprawnia komitet wyborczy do prowadzenia kampanii wyborczej i związanego z tym pozyskiwania środków i pono-szenia wydatków na cele wyborcze, niezależnego od finansowania wyborów zarzą-dzonych na dzień 25 września 2005 r.

2. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od tej daty dozwolone jest pozyskiwanie i wydatkowanie środków na cele wyborcze.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez komitety wyborcze są podobne jak w wyborach powszechnych, w związku z tym, w sprawach pozyskiwania środków, gromadzenia ich na rachunku bankowym, wydatkowania na cele wyborcze oraz do-kumentowania przychodów i kosztów mają zastosowanie „Wyjaśnienia” Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 czerwca 2005 r. (Nr ZKF 503-1/05), dostępne na stronie internetowej www.pkw.gov.plW sprawach finansowania kampanii wyborczej, związanej z ponowieniem czynności wyborczych, obowiązują odrębne zasady dotyczące ustalenia limitu wydatków przysługującego komitetowi wyborczemu, które są omówione w pkt 4. Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza udziela dodat-kowych wyjaśnień odnośnie otwarcia rachunku bankowego, wysokości wpłat na kampanię wyborczą, sprawozdania wyborczego i dotacji podmiotowej.

4. Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwotę od-powiadającą limitowi okręgowemu, ustalonemu na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 1 Ordynacji wyborczej. Według „Komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 grudnia 2005 r.”, liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów – która jest podstawą do ustalenia limitu wydatków – wynosiła 30.121.331 osób. Limit wydatków w 2-mandatowym okręgu nr 27 dla każdego komitetu wyborczego, bez względu na liczbę zarejestrowanych kandydatów, wynosi zatem 107.576 zł.

5. Komitet wyborczy jest zobowiązany do otwarcia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki finansowe przeznaczone na kampanię wyborczą. Nie może to być ten sam rachunek, co w wyborach powszechnych, ze względu na odrębne roz-liczenie przychodów i wydatków w sprawozdaniu z wyborów przeprowadzonych 25 września 2005 r. i z ponowionych czynności wyborczych w okręgu wyborczym nr 27.
Podstawą otwarcia rachunku bankowego jest uchwała Państwowej Komisji Wybor-czej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, podjęta na pod-stawie art. 102 ust. 1 ustawy, którą komitet wyborczy posługiwał się w wyborach przeprowadzonych 25 września 2005 r.

6. Wpłaty na rachunek komitetu wyborczego wyborców mogą być wnoszone przez osoby fizyczne do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 113 ust. 3 ustawy). Kwota ta na wybory w okręgu nr 27 wynosi 12.735 zł. Wy-sokość ponownej wpłaty osoby fizycznej na rzecz tego samego komitetu wyborczego jest niezależna od darowizny pieniężnej, przekazanej na wybory przeprowadzone w dniu 25 września 2005 r.
Komitety wyborcze partii politycznych mogą finansować kampanię wyborczą wy-łącznie ze środków Funduszu Wyborczego. Wpłaty osób fizycznych na Fundusz Wyborczy w 2005 r. nie mogą przekroczyć limitu określonego w art. 36a ust. 2 usta-wy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz, 857, ze zm.). W następnym roku kalendarzowym obowiązywać będzie limit wpłat na Fundusz Wyborczy w wysokości określonej w art. 36a ust. 1 ustawy, z tym, że mi-nimalne wynagrodzenie za pracę w 2006 r. wynosić będzie 899 zł.

7. Przychody i wydatki komitetu wyborczego w granicach podanego w pkt 4 limitu, pełnomocnik finansowy jest obowiązany rozliczyć w odrębnym sprawozdaniu wy-borczym, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, tj. do 22 kwietnia 2006 r.
Zgodnie z art. 120 ust. 1 Ordynacji wyborczej sprawozdanie należy złożyć wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, którego wybierze Państwowa Komisja Wybor-cza.

8. Zgodnie z art. 128 ust. 1 Ordynacji wyborczej, partii politycznej lub komitetowi wy-borczemu wyborców przysługuje dotacja podmiotowa za mandat senatora uzyskany w ponownie przeprowadzonych wyborach.
Przy ustalaniu wysokości dotacji podmiotowej uwzględniona zostanie suma wydat-ków poniesionych przez komitet wyborczy w wyborach powszechnych i w ponowio-nych czynnościach wyborczych w okręgu wyborczym nr 27.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 12:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk