Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 lutego 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 8 lutego 2010 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza informację o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.

1.   Do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 25 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

2.   Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1)   przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 12 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2)   przyjąć, wskazując na uchybienia, sprawozdania 12 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3)   odrzucić sprawozdanie 1 komitetu wyborczego, wymienionego w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999).


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 8 lutego 2010 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1) Komitet Wyborczy Partii Kobiet

2Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

3Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

4) Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

6) Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

7) Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

8) Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Polsce

9) Komitet Wyborczy Związek Słowiański

10) Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast

11) Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - Centrolewica (PD + SDPL + Zieloni 2004)

12) Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy


Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1) Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy

Wskazane uchybienie polega na uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego.

2) Komitet Wyborczy Libertas

Wskazane uchybienie polega na nieudzieleniu Państwowej Komisji Wyborczej wyjaśnień w sprawie wątpliwości co do prawidłowości sprawozdania wyborczego.

3) Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego. 

4) Komitet Wyborczy Partii Zielonych

Wskazane uchybienie polega na uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego. 

5) Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna

Wskazane uchybienia polegają na:

- nieumieszczeniu w umowie rachunku bankowego zastrzeżenia o wymaganym ustawą sposobie dokonywania wpłat, dopuszczalnym źródle pozyskiwania środków finansowych, a także o dopuszczalnym terminie dokonywania wpłat,

- złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego,

- nieprowadzeniu rachunkowości w sposób wymagany rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

6) Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna

Wskazane uchybienie polega na uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego.

7) Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy

Wskazane uchybienie polega na uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego.

8) Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej

Wskazane uchybienie polega na błędnym wykazaniu w sprawozdaniu wydatków Komitetu oraz jego zobowiązań finansowych nieuregulowanych na dzień złożenia sprawozdania.

9) Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

Wskazane uchybienia polegają na:

- uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego,

- złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

10) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna"

Wskazane uchybienia polegają na:

- uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego,

- złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego.

11) Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Piast"

Wskazane uchybienie polega na uczestnictwie w wyborach komitetu wyborczego utworzonego przez partię polityczną nie posiadającą Funduszu Wyborczego.

12) Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Gospodarka-Uwłaszczenie-Nauka-Stocznie" Kraków (Henryk Połcik) - Gdynia (Teresa Pietrzak)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego. 


Załącznik nr 3

KOMITET WYBORCZY, KTÓREGO SPRAWOZDANIE WYBORCZE ZOSTAŁO ODRZUCONE

1) Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę

Sprawozdanie zostało odrzucone z powodu nieudzielenia wyjaśnień dotyczących wątpliwości co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania, które wskazują na możliwość naruszenia przez Komitet przepisów ustawy, skutkującego odrzuceniem sprawozdania.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-03-2016 17:16
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:18-03-2016 17:32
    Wprowadził:Hubert Puchała