Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlam

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wytyczne dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczące trybu i sposobu wykonywania przez nie zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 

Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2004 r.

WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA REJONOWYCH I OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOTYCZĄCE TRYBU I SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEZ NIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USTALANIEM WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2004 R.

Niniejsze wytyczne określają tryb i sposób wykonania przez rejonowe i okręgowe komisje wyborcze zadań związanych z przygotowaniami do głosowania, przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. oraz określają:

- na podstawie art. 22 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), zwanej dalej „Ordynacją” — tryb i zasady powoływania pełnomocników wykonujących zadania, o których mowa w art. 116 ust. 2 Ordynacji,
- na podstawie art. 121 ust. 5 i 6 Ordynacji — sposób przekazywania okręgowej komisji wyborczej wyników głosowania i protokołów głosowania w rejonie,
- na podstawie art. 123 ust. 6 i 7 Ordynacji — sposób przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej wyników głosowania i protokołów głosowania w okręgu.
Ilekroć w niniejszych wytycznych mowa o wykonywaniu zadań przez rejonowe komisje wyborcze, dotyczy to także wykonywania zadań tych komisji przez okręgowe komisje wyborcze na obszarze okręgu wyborczego, na którym okręgowa komisja wyborcza wykonuje zadania rejonowej komisji wyborczej.

I. Zadania rejonowych komisji wyborczych i okręgowych komisji wyborczych związane z przygotowaniami do dnia wyborów oraz z przeprowadzonym głosowaniem

Rejonowe i okręgowe komisje wyborcze ustalają zawczasu szczegółowy plan działań podejmowanych w dniach poprzedzających wybory i w dniu wyborów oraz zasady współdziałania z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast) na obszarze swojej właściwości. Niezbędne jest pełnienie dyżurów przez członków rejonowych i okręgowych komisji wyborczych w celu rozstrzygania spraw związanych z wyborami, m. in. rozpatrywania skarg i udzielania wyjaśnień, a także zapewnienie możliwości zwołania posiedzenia komisji w trybie pilnym w celu rozstrzygnięcia spraw wymagających podjęcia uchwał.
Właściwe wykonanie zadań rejonowych i okręgowych komisji wyborczych wymaga współdziałania z organami jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności zapewnienia przez urzędy gmin pełnienia dyżurów, stałej łączności (odbiór telefonów i telefaksów) oraz stałej gotowości środków transportu w dniu poprzedzającym wybory oraz w dniu głosowania do zakończenia ustalania wyników głosowania w okręgu.

Zadania rejonowych komisji wyborczych

Rejonowe komisje wyborcze organizują swoją pracę w taki sposób, by zapewnić wykonanie zadań związanych z dostarczeniem kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym, rozpatrywaniem skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych, a także z nadzorem nad wykonywaniem zadań wyborczych przez organy gmin, w szczególności dotyczących zmian w składach komisji obwodowych.

Zadania okręgowych komisji wyborczych

Okręgowe komisje wyborcze winny uwzględnić w szczególności zapewnienie warunków dla podjęcia ewentualnych uchwał w sprawie zmian na listach kandydatów oraz wydrukowania i dostarczenia do obwodów głosowania obwieszczeń informujących o tych zmianach. Okręgowa komisja wyborcza dokonując skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy z przyczyn wskazanych w art. 71 ust. 1 Ordynacji, lub unieważniając rejestrację listy okręgowej z przyczyny wskazanej w art. 71 ust. 3 Ordynacji powinna niezwłocznie przekazać treść stosownego obwieszczenia do obwodowych komisji wyborczych, celem powiadomienia o tym wyborców. W dniu wyborów nie jest dopuszczalne unieważnienie rejestracji listy okręgowej z powodu rozwiązania komitetu wyborczego (art. 71 ust. 4 w związku z art. 58 ust. 3 Ordynacji).

II. Zadania rejonowych komisji wyborczych związane z przyjmowaniem protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych, ustalaniem wyników głosowania w rejonie, sporządzeniem protokołu głosowania w rejonie i przekazaniem go okręgowej komisji wyborczej

Przekazywanie protokołów głosowania przez obwodowe komisje wyborcze

Rejonowa komisja wyborcza ustala sposób przyjmowania protokołów głosowania z obwodów i informuje o tych ustaleniach przewodniczących obwodowych komisji wyborczych. Rejonowa komisja wyborcza powinna powiązać organizację odbioru protokołów z czynnościami wykonywanymi przez pełnomocników do sprawdzania zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie. Plan odbioru protokołów przygotowuje się mając na uwadze zapewnienie prawidłowego i sprawnego przekazania protokołów ze wszystkich obwodów. Plan sporządza się według następujących założeń.
Protokoły są dostarczane przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych lub ich zastępców bezpośrednio do rejonowej komisji wyborczej albo do utworzonych w tym celu punktów odbioru protokołów. Przekazywanie protokołów z obwodów bezpośrednio do rejonowej komisji wyborczej należy stosować, jeżeli obwód położony jest blisko jej siedziby, w szczególności w tej samej miejscowości.
Obszarem, z którego protokoły przekazywane są do punktu odbioru protokołów może być miasto, gmina lub kilka gmin. Wielkość tego obszaru dostosowuje się do warunków lokalnych, liczby obwodów i dogodności połączeń komunikacyjnych. W dużych aglomeracjach miejskich może być utworzonych kilka punktów odbioru protokołów; ich liczba powinna być dostosowana do liczby obwodów i warunków komunikacyjnych.
Siedziby punktów odbioru protokołów należy lokalizować w urzędach miast i gmin, urzędach dzielnic, a w szczególnych wypadkach w innych budynkach organów administracji samorządowej.
W punktach odbioru protokoły odbierane są w zapieczętowanych kopertach, za pokwitowaniem. Są one dostarczane bez otwierania kopert rejonowej komisji wyborczej. Przy czynnościach przekazywania kopert z protokołami w punktach odbioru mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni do obwodowych komisji wyborczych. Ważne jest zapewnienie dyżuru i łączności z członkami poszczególnych obwodowych komisji wyborczych do czasu stwierdzenia przez rejonową komisję wyborczą, że protokół głosowania został sporządzony prawidłowo i powiadomienie o tym dyżurującego członka komisji obwodowej.

Odbiór protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych

Rejonowa komisja wyborcza tak organizuje swoją pracę, aby z chwilą zakończenia głosowania była gotowa do przyjmowania protokołów od obwodowych komisji wyborczych.
Przy przekazywaniu rejonowej komisji wyborczej protokołów głosowania z obwodów mogą być obecni mężowie zaufania wyznaczeni do rejonowej komisji wyborczej (art. 121 ust. 4 Ordynacji), a także mężowie zaufania wyznaczeni do obwodowej komisji wyborczej, jeżeli przybyli do siedziby rejonowej komisji wyborczej razem z przewodniczącym komisji obwodowej (art. 118 ust. 1 Ordynacji). Przy dalszych czynnościach w rejonowej komisji wyborczej uczestniczą mężowie zaufania zgłoszeni do rejonowej komisji wyborczej.
Odbierając protokoły głosowania przekazywane z obwodów rejonowa komisja wyborcza sprawdza, czy znajdują się one w zapieczętowanych kopertach. Wpływ każdego protokołu odnotowuje się w przygotowanym wcześniej wykazie, który może być prowadzony w systemie informatycznym.

Sprawdzenie protokołów głosowania w obwodach

1. Sprawdzenie poprawności protokołu

Rejonowa komisja wyborcza sprawdza protokół pod względem poprawności jego sporządzenia, zwracając uwagę, czy prawidłowo wpisano numer okręgu i obwodu, czy protokół jest podpisany przez wymaganą liczbę członków obwodowej komisji wyborczej (co najmniej przez połowę składu komisji), czy członkowie komisji parafowali wszystkie strony protokołu i czy jest opatrzony właściwą pieczęcią. W razie wniesienia do protokołu zarzutów przez mężów zaufania należy sprawdzić, czy obwodowa komisja wyborcza ustosunkowała się do zarzutów.

2. Sprawdzenie poprawności arytmetycznej danych liczbowych zawartych w protokole

Po skontrolowaniu kompletności protokołu dokonywane jest sprawdzenie, czy dane liczbowe zawarte w protokole spełniają określone niżej warunki arytmetyczne. Zasady dokonywania sprawdzenia za pomocą systemu informatycznego określone są w części V niniejszych wytycznych.
Warunki arytmetyczne dotyczące danych w protokołach głosowania podzielono na dwa rodzaje:
- warunki konieczne, które muszą być spełnione bezwzględnie,
- warunki dodatkowe, które powinny być spełnione, ale w szczególnych okolicznościach mogą być niezachowane.

Warunki konieczne
Wymienione niżej warunki muszą być bezwzględnie spełnione, ich naruszenie wskazuje na błędne ustalenie wyników głosowania w obwodzie lub wadliwe sporządzenie protokołu głosowania.
1) Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania nie może być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania.
2) Liczba kart do głosowania wyjętych z urny musi być równa sumie liczby kart nieważnych i liczby kart ważnych.
3) Liczba kart ważnych wyjętych z urny musi być równa sumie liczby głosów nieważnych i liczby głosów ważnych.
4) Liczba głosów ważnych musi być równa sumie liczb głosów ważnych oddanych na wszystkie okręgowe listy kandydatów.
5) Jeżeli na liście nie ma kandydatów skreślonych, liczba głosów ważnych oddanych na listę musi być równa sumie liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy.
6) Jeżeli na liście jest co najmniej jeden kandydat skreślony, liczba głosów ważnych oddanych na listę nie może być mniejsza od sumy liczb głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy.
7) Przy nazwiskach kandydatów skreślonych nie może być wpisana żadna liczba.
8) Listy skreślone nie otrzymują głosów ważnych, przy nazwiskach kandydatów z takiej listy nie mogą być wpisane żadne liczby.
9) Liczba w rubryce „Razem” głosów oddanych na kandydatów z listy okręgowej musi być równa sumie liczb głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z tej listy.

Warunki dodatkowe
Wymienione niżej warunki powinny być spełnione, jednak w wyjątkowych okolicznościach mogą być niezachowane. W takiej sytuacji obwodowa komisja wyborcza powinna zamieścić w protokole wyjaśnienia, podając przypuszczalną przyczynę niezachowania tych warunków.
10) Liczba kart do głosowania otrzymanych przez komisję powinna być równa sumie liczby kart niewykorzystanych oraz liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania.
11) Liczba kart wyjętych z urny powinna być równa liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania.
12) Liczba kart ważnych wyjętych z urny nie powinna być większa od liczby wyborców, którym wydano karty do głosowania.
13) Liczba kart ważnych wyjętych z urny nie powinna być większa od liczby wyborców uprawnionych do głosowania.

Przyjmowanie protokołów głosowania w obwodzie i postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego sporządzeniu

Jeżeli protokół głosowania w obwodzie nie ma wad, rejonowa komisja wyborcza zawiadamia obwodową komisję wyborczą o przyjęciu protokołu. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w protokole, rejonowa komisja wyborcza wskazuje je na piśmie i ustala sposób ich usunięcia, informując o tym niezwłocznie właściwą komisję obwodową. Usunięcie nieprawidłowości może polegać w szczególności na: sporządzeniu nowego protokołu głosowania w obwodzie, naniesieniu na już sporządzony protokół poprawek i ich parafowaniu przez obwodową komisję wyborczą oraz opatrzeniu pieczęcią, uzupełnieniu danych w protokole (np. podpisów członków komisji obwodowych).

Ustalenie wyników głosowania w rejonie, sporządzenie protokołu wyników głosowania w rejonie i przekazanie go okręgowej komisji wyborczej

1. Ustalenie wyników głosowania w rejonie

Po przyjęciu protokołów głosowania we wszystkich obwodach rejonowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w rejonie. Zasady ustalania wyników głosowania za pomocą systemu informatycznego określone są w części V niniejszych wytycznych.

2. Sporządzenie protokołu głosowania w rejonie i podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania w rejonie

Rejonowa komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników głosowania w rejonie.
Mężowie zaufania mogą wnieść zarzuty do protokołu. Rejonowa komisja ustosunkowuje się do nich w odpowiedniej rubryce protokołu albo w dołączonym do protokołu odrębnym dokumencie.
Rejonowa komisja wyborcza niezwłocznie po sporządzeniu protokołu podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania w rejonie przez wywieszenie egzemplarza protokołu w siedzibie komisji, w miejscu dostępnym dla wyborców.

3. Przekazanie okręgowej komisji wyborczej danych z protokołu

Tekst sporządzonego protokołu głosowania w rejonie przekazuje się okręgowej komisji wyborczej telefaksem, na numer wskazany przez właściwą delegaturę Krajowego Biura Wyborczego (art. 121 ust. 5 Ordynacji); każda strona protokołu powinna być oznaczona nazwą rejonowej komisji wyborczej w celu umożliwienia szybkiej ich identyfikacji i uniknięcia pomyłek. Zasady przekazywania danych z protokołu za pomocą systemu informatycznego określone są w części V niniejszych wytycznych.

4. Przekazanie okręgowej komisji wyborczej protokołu głosowania w rejonie

W razie stwierdzenia przez komisje okręgową nieprawidłowości w ustaleniu wyników głosowania w rejonie rejonowa komisja wyborcza usuwa je i ponownie przekazuje tekst protokołu telefaksem. Skorygowane wyniki głosowania w rejonie podawane są do wiadomości publicznej.
Rejonowa komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie okręgowej komisji wyborczej egzemplarz protokołu wyników głosowania w rejonie. Wraz z protokołem przekazuje się wykaz zarzutów wniesionych przez mężów zaufania oraz stanowisko zajęte przez komisję wobec tych zarzutów oraz protokoły głosowania w obwodach.
Przekazywane dokumenty są dostarczane w kopertach zaklejonych i opieczętowanych na wszystkich złączach; doręcza je okręgowej komisji wyborczej przewodniczący rejonowej komisji wyborczej bądź osoba pisemnie przez niego upoważniona.
Pozostałe dokumenty z wyborów rejonowa komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby komisji.
Tryb postępowania w przypadku nieuzyskania wyników głosowania z obwodów utworzonych za granicą lub na polskich statkach morskich
W razie nieuzyskania danych z obwodu głosowania utworzonego za granicą lub na polskim statku morskim w ciągu 24 godzin od zakończenia głosowania w obwodzie okręgowa komisja wyborcza podejmuje uchwałę w sprawie uznania głosowania w takim obwodzie za niebyłe (art. 123 ust. 2 Ordynacji). Informację o tym zamieszcza się w punkcie 11. protokołu wyników głosowania w rejonie.

III. Zasady powoływania pełnomocników rejonowych komisji wyborczych i wykonania przez nich zadań

Powoływanie pełnomocników rejonowych komisji wyborczych i zapewnienie im warunków pracy

Rejonowe komisje wyborcze mogą powołać w gminach swoich pełnomocników do sprawdzenia zgodności arytmetycznej wyników głosowania w obwodzie, ustalonych przez obwodowe komisje wyborcze (art. 22 Ordynacji). Liczba pełnomocników w gminie powinna zależeć od liczby obwodów głosowania. W gminach do 20 obwodów może być powołany jeden pełnomocnik, a w gminach, w których utworzono znaczną liczbę obwodów głosowania, rejonowa komisja wyborcza może powołać dwóch lub więcej pełnomocników.
Rejonowa komisja wyborcza może powołać pełnomocników spośród pracowników samorządowych gminy, powiatu lub województwa i pracowników urzędów wojewódzkich, a także spośród innych osób wskazanych przez dyrektora właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Wskazane jest, aby funkcję pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej powierzać urzędnikom wyborczym wyznaczonym w urzędach gmin w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 ze zm.).
Rejonowa komisja wyborcza może nie powoływać pełnomocników w mieście, w którym ma swoją siedzibę lub w gminach położonych blisko swojej siedziby.
Ustalenie siedzib pełnomocników powinno nastąpić w porozumieniu z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Wskazane jest, by siedziba pełnomocnika znajdowała się w urzędzie gminy. Powołanie pełnomocników następuje w formie uchwały rejonowej komisji wyborczej.
Warunki techniczno-materialne do wykonania przez pełnomocnika jego zadań, w związku z art. 29 Ordynacji, zapewnia wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako zadanie zlecone gminie.
Niezbędne jest, aby w siedzibie pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej znajdował się telefon umożliwiający kontakt z obwodowymi komisjami wyborczymi i rejonową komisją wyborczą oraz wykaz wszystkich (objętych właściwością pełnomocnika) obwodowych komisji wyborczych z ich numerami, adresami i numerami telefonów. W wykazie odnotowuje się godziny dostarczenia pełnomocnikowi kopii protokołów głosowania w obwodzie. Pełnomocnik powinien być wyposażony w kalkulator lub komputer dostarczony przez gminę, umożliwiający sprawdzenie zgodności arytmetycznej ustalonych wyników głosowania w obwodzie. Specjalny program komputerowy, do wykorzystania w tym celu, dostarczy Krajowe Biuro Wyborcze i tylko ten program może być stosowany. Pełnomocnik powinien mieć dostęp do kserokopiarki.
Rejonowa komisja wyborcza zapewnia pełnomocnikowi komplet obwieszczeń o skreślonych kandydatach i listach kandydatów oraz wykaz liczb osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych obwodach głosowania.

Zasady wykonywania zadań przez pełnomocników rejonowych komisji wyborczych

Wykonanie przez pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej zadań, o których mowa w art. 116 ust. 2 Ordynacji wyborczej powinno przebiegać następująco.
Pełnomocnik odbiera za pokwitowaniem doręczoną mu przez członka obwodowej komisji wyborczej kopię protokołu głosowania w obwodzie. Następnie pełnomocnik kontroluje arytmetyczną zgodność wyników głosowania, sprawdzając, czy spełnione są warunki arytmetyczne, określone w części II niniejszych wytycznych.
Jeżeli pełnomocnik stwierdzi, że dane liczbowe podane w kopii protokołu pod względem ich zgodności arytmetycznej zostały ustalone poprawnie, potwierdza ten fakt oznaczając kopię protokołu adnotacją „zgodny” opatrzoną datą, godziną i swoją parafą. Tak oznaczoną kopię protokołu otrzymuje osoba doręczająca.
W wypadku stwierdzenia błędów pełnomocnik zaznacza niezgodność arytmetyczną na kopii protokołu i zwraca ją osobie doręczającej kopię protokołu. W dokumentacji pełnomocnika pozostaje kserokopia kopii protokołu z zaznaczonymi niezgodnościami lub sporządzona przez pełnomocnika notatka umożliwiająca późniejsze sprawdzenie, czy komisja obwodowa usunęła niezgodności. Po dokonaniu przez obwodową komisję wyborczą poprawek pełnomocnik ponownie sprawdza, czy skorygowane dane są wolne od błędów arytmetycznych odnotowując dokonane poprawki w swojej dokumentacji i potwierdza poprawność ustalonych wyników. Przekazanie informacji o skorygowaniu danych i potwierdzenie poprawności ustalenia wyników głosowania pod względem arytmetycznym może być dokonane telefonicznie.
Jeżeli podczas sprawdzenia zgodności arytmetycznej ustalenia wyników głosowania pełnomocnik dostrzeże inne wady kopii protokołu, powinien poinformować o nich osobę doręczającą kopię protokołu.
Po zakończeniu prac pełnomocnik przekazuje dokumentację swojej pracy rejonowej komisji wyborczej.

IV. Zadania okręgowych komisji wyborczych związane z ustaleniem wyników głosowania w okręgu, sporządzeniem protokołu głosowania w okręgu i przekazaniem go Państwowej Komisji Wyborczej

Okręgowa komisja wyborcza tak organizuje swoją pracę, aby z chwilą sporządzenia protokołów wyników głosowania w rejonie przez rejonowe komisje wyborcze była gotowa do przyjmowania tych protokołów.
Przy przekazywaniu okręgowej komisji wyborczej danych z protokołów głosowania w rejonie, a także przy dalszych czynnościach okręgowej komisji wyborczej mogą być obecni pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione (art. 123 ust. 4 Ordynacji).

Sprawdzenie poprawności sporządzenia protokołów wyników głosowania w rejonie

Po przekazaniu telefaksem treści protokołu wyników głosowania w rejonie okręgowa komisja wyborcza sprawdza protokół pod względem poprawności jego sporządzenia, zwracając uwagę, czy prawidłowo wpisano numer okręgu, czy protokół jest podpisany przez wymaganą liczbę członków rejonowej komisji wyborczej (co najmniej przez połowę składu komisji) i czy jest opatrzony właściwą pieczęcią, a następnie sprawdza poprawność arytmetyczną danych liczbowych zawartych w protokole.
Warunki arytmetyczne, które muszą spełniać dane liczbowe są analogiczne do warunków koniecznych dotyczących danych z protokołów głosowania w obwodzie.
Zasady dokonywania sprawdzenia za pomocą systemu informatycznego określone są w części V niniejszych wytycznych.
W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w protokole, okręgowa komisja wyborcza wskazuje je na piśmie informując o tym niezwłocznie rejonową komisję wyborczą. Usunięcie nieprawidłowości polega na sporządzeniu nowego protokołu wyników głosowania w rejonie lub uzupełnieniu danych w protokole (np. podpisów członków komisji rejonowej).

Przyjmowanie protokołów wyników głosowania w rejonie i postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego sporządzeniu

Po doręczeniu przez rejonową komisję wyborczą protokołu wyników głosowania w rejonie okręgowa komisja wyborcza, po sprawdzeniu jego zgodności z tekstem otrzymanym wcześniej telefaksem, przyjmuje protokół i powiadamia o tym rejonową komisję wyborczą.

Ustalenie wyników głosowania w okręgu, sporządzenie protokołu wyników głosowania w okręgu i przekazanie go Państwowej Komisji Wyborczej

1. Ustalenie wyników głosowania w okręgu

Po przyjęciu protokołów głosowania ze wszystkich rejonów okręgowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w okręgu. Zasady ustalania wyników głosowania za pomocą systemu informatycznego określone są w części V niniejszych wytycznych.

2. Sporządzenie protokołu wyników głosowania w okręgu i podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania w okręgu

Okręgowa komisja wyborcza sporządza w trzech egzemplarzach protokół wyników głosowania w okręgu.
Mężowie zaufania mogą wnieść zarzuty do protokołu. Okręgowa komisja ustosunkowuje się do nich w odpowiedniej rubryce protokołu albo w dołączonym do protokołu odrębnym dokumencie.
Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po sporządzeniu protokołu podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania w okręgu przez wywieszenie egzemplarza protokołu w siedzibie komisji, w miejscu dostępnym dla wyborców.

3. Przekazanie Państwowej Komisji Wyborczej danych z protokołu

Tekst sporządzonego protokołu wyników głosowania w okręgu przekazuje się telefaksem do Państwowej Komisji Wyborczej. Każda strona protokołu powinna być oznaczona nazwą komisji okręgowej w celu umożliwienia właściwej i szybkiej ich identyfikacji i uniknięcia pomyłek (art. 123 ust. 6 Ordynacji). Zasady przekazywania danych z protokołu za pomocą systemu informatycznego określone są w części V niniejszych wytycznych.

4. Przekazanie Państwowej Komisji Wyborczej protokołu wyników głosowania w okręgu

Okręgowa komisja wyborcza dostarcza niezwłocznie Państwowej Komisji Wyborczej egzemplarz protokołu wyników głosowania w okręgu. Wraz z protokołem przekazuje się wykaz zarzutów wniesionych przez pełnomocników oraz stanowisko zajęte przez komisję wobec tych zarzutów 
Przekazywane dokumenty są dostarczane w kopercie zaklejonej i opieczętowanej na wszystkich złączach; doręcza je przewodniczący okręgowej komisji wyborczej bądź osoba pisemnie przez niego upoważniona.
Pozostałe dokumenty z wyborów okręgowa komisja wyborcza przekazuje dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby komisji.

V. Zasady sprawdzania poprawności arytmetycznej danych liczbowych zawartych w protokołach głosowania w obwodzie i protokołach wyników głosowania w rejonie oraz ustalania i przekazywania wyników głosowania w rejonie i w okręgu za pomocą systemu informatycznego

Wprowadzanie danych z protokołów głosowania w obwodzie i ich weryfikacja

Poprawne pod względem sporządzenia (kompletne) protokoły głosowania w obwodzie przekazywane są pełnomocnikowi ds. obsługi informatycznej. Dane liczbowe z protokołów są oddzielnie rejestrowane przez dwóch operatorów, na dwóch różnych stanowiskach.
W czasie wprowadzania danych liczbowych z protokołu system informatyczny dokonuje sprawdzenia, czy dane zawarte w protokole spełniają warunki arytmetyczne, wymienione w części II niniejszych wytycznych. W przypadku stwierdzenia błędów system informuje o tym operatora wymieniając konkretne przekroczone warunki oraz generuje raport błędów, który jest drukowany. Raport zawiera dokładne informacje identyfikujące protokół oraz szczegółowy opis warunków, które nie zostały dotrzymane.
W czasie wprowadzania danych przez drugiego operatora system sygnalizuje każdą rozbieżność danych nie podając jednak jaka liczba została w danym miejscu wpisana przez pierwszego operatora. Usunięcie błędu umożliwia dalsze wprowadzanie danych. W wypadku stwierdzenia, że przyczyną rozbieżności danych jest błędne ich wprowadzenie przez operatora dane z obu wprowadzeń zostają usunięte z systemu i są wprowadzane ponownie.
Jeżeli wystąpiło chociaż jedno naruszenie warunku koniecznego, dane nie zostają zapisane w systemie, a protokół przekazywany jest rejonowej komisji wyborczej wraz z raportem błędów.
Jeżeli zostały przekroczone jedynie warunki dodatkowe, to dane z protokołu zostają zapisane warunkowo i oznaczone jako przekraczające te warunki. Protokół wraz z raportem z wprowadzenia danych przekazywany jest rejonowej komisji wyborczej. Przewodniczący rejonowej komisji wyborczej lub inny upoważniony członek komisji, po stwierdzeniu, że zamieszczone w protokole wyjaśnienia niezgodności są wystarczające, może zatwierdzić dane i umożliwić ich zarejestrowanie w systemie informatycznym. W przeciwnym przypadku rejonowa komisja wyborcza przekazuje protokół komisji obwodowej w celu usunięcia wad. Sposób postępowania z protokołem odnotowywany jest na raporcie z wprowadzania danych.
Protokół poprawny arytmetycznie po sprawdzeniu w systemie informatycznym jest zwracany rejonowej komisji wyborczej przez pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wraz z potwierdzeniem jego zgodności arytmetycznej. Pełnomocnik ds. obsługi informatycznej zatwierdza wprowadzenie danych z poprawnego protokołu, co powoduje, że zostają one zarejestrowane w systemie informatycznym.
Dane z protokołów sporządzonych niepoprawnie (niekompletnych) są
— przed przekazaniem takiego protokołu komisji obwodowej w celu usunięcia wad
— sprawdzane pod względem zgodności arytmetycznej, lecz nie są rejestrowane w systemie informatycznym.
Na żądanie mężów zaufania rejonowa komisja wyborcza może zlecić wykonanie wydruków kontrolnych z kilku wskazanych przez nich obwodów głosowania w celu porównania danych z protokołami. Mężowie zaufania mogą otrzymać kopie wydruków sprawdzonych w ten sposób protokołów. Ustalając liczbę wydruków kontrolnych należy umożliwić mężom zaufania wyrywkowe sprawdzenie prawidłowości wprowadzenia danych bez powodowania opóźnień we wprowadzaniu danych i znacznego obciążenia dodatkowymi pracami zespołu obsługującego komisję.

Ustalenie wyników głosowania w rejonie i przekazanie wyników okręgowej komisji wyborczej

Po zarejestrowaniu w systemie informatycznym danych ze wszystkich protokołów głosowania sporządza się wydruk ustalonych za pomocą systemu informatycznego wyników głosowania w rejonie. W wydruku zawarte są wszystkie dane liczbowe potrzebne do sporządzenia protokołu wyników głosowania w rejonie. Do systemu informatycznego wprowadzana jest informacja o zakończeniu wprowadzania danych ze wszystkich obwodów głosowania.
Rejonowa komisja wyborcza może sprawdzić dane zawarte w wydruku z wyliczeniami dokonanymi inną metodą; jeżeli dane z wyliczeń dokonanych w różny sposób nie są identyczne, należy wyjaśnić i usunąć przyczynę rozbieżności.
Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników głosowania w rejonie, dane z protokołu są transmitowane systemem elektronicznym do właściwej okręgowej komisji wyborczej. Przy transmisji tych danych mogą być obecni mężowie zaufania.
Rejonowa komisja wyborcza wraz z protokołem wyników głosowania w rejonie przekazuje okręgowej komisji wyborczej nośniki informatyczne z zarejestrowanymi danymi z protokołów głosowania w obwodach oraz ich podsumowaniem będącym podstawą sporządzenia protokołu głosowania w rejonie.
Wprowadzanie danych z protokołów wyników głosowania w rejonie i ich weryfikacja
Po otrzymaniu od rejonowej komisji wyborczej protokołu wyników głosowania w rejonie okręgowa komisja wyborcza sprawdza, czy dane w nim zawarte są zgodne z danymi przetransmitowanymi systemem elektronicznym.
Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania we wszystkich rejonach i zarejestrowaniu w systemie informatycznym danych z tych protokołów sporządza się wydruk ustalonych za pomocą systemu informatycznego wyników głosowania w okręgu wyborczym. W wydruku zawarte są wszystkie dane liczbowe potrzebne do sporządzenia protokołu wyników głosowania w okręgu.
Okręgowa komisja wyborcza może sprawdzić dane zawarte w wydruku z wyliczeniami dokonanymi inną metodą; jeżeli dane z wyliczeń dokonanych w różny sposób nie są identyczne, należy wyjaśnić i usunąć przyczynę rozbieżności.
Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników głosowania w okręgu, dane z protokołu są transmitowane systemem elektronicznym do Państwowej Komisji Wyborczej. 
Okręgowa komisja wyborcza wraz z protokołem wyników głosowania w okręgu przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej nośniki informatyczne z zarejestrowanymi danymi z protokołów głosowania w obwodach oraz ich podsumowaniem będącym podstawą sporządzenia protokołu wyników głosowania w okręgu.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 11:53
    Wprowadził:Bartosz Goździk