Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 1. Jak wskazano w piśmie Państwowej Komisji Wyborczej znak ZPOW-903-6/04 z dnia 10 marca 2004 r., skierowanym do przewodniczących rad gmin i rad miejskich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast — wielkość i liczba wyznaczonych na obszarze gminy (miasta) miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219), zwanej dalej „ustawą” powinna umożliwić wszystkim komitetom wyborczym wywieszenie swoich plakatów, jak również umieszczenie obwieszczeń wyborczych, a usytuowanie tych miejsc powinno umożliwiać dotarcie do nich jak największej grupy wyborców. Określenie liczby miejsc spełniającej ustawowe wymogi powinno być dokonane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przy uwzględnieniu warunków lokalnych.
 2. Dopuszczalne jest wynajęcie przez miasto tablic oraz słupów ogłoszeniowych na plakatowanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu wyborów, zatem w przypadku wyborów zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. rozpoczęła się 12 marca 2004 r. Do dnia 22 marca 2004 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu komitetu lub o zamiarze zgłaszania kandydatów od 12 komitetów wyborczych, zatem zgodnie z art. 55 ustawy mogą one już  wykonywać czynności wyborcze, w tym również prowadzić kampanię wyborczą. W związku z powyższym wynajęcie tablic i słupów ogłoszeniowych dopiero od 25 kwietnia 2004 r. uniemożliwiłoby im do tego dnia korzystanie z prawa do bezpłatnego umieszczania plakatów.
  Na realizację zadania określonego w art. 76 ustawy nie będą przeznaczone dodatkowe, wyodrębnione środki finansowe. Koszty związane z jego realizacją powinny być ponoszone w ramach dotacji na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego przekazywanej gminom za pośrednictwem delegatur Krajowego Biura Wyborczego.
 3. Czynności związane z umieszczaniem plakatów wyborczych mogą wykonywać same komitety; mogą one również zlecać wykonanie tej usługi podmiotom zajmującym się tego typu działalnością. Komitetowi wyborczemu nie wolno natomiast — zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
  — przyjmować wartości niepieniężnych, z wyjątkiem nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez podmioty inne niż przedsiębiorcy. Zatem komitet wyborczy nie może skorzystać z bezpłatnej usługi związanej z rozpowszechnianiem plakatów oferowanej przez przedsiębiorców.
  Natomiast wójt (burmistrz, prezydent miast) zobowiązany jest zapewnić miejsca do bezpłatnego umieszczenia plakatów wyborczych.
 4. Zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej z art. 76 ustawy nie wynika aby wyznaczane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania plakatów komitetów wyborczych i obwieszczeń wyborczych musiały służyć do umieszczania na nich jednocześnie plakatów komitetów i urzędowych obwieszczeń. Dopuszczalne jest przeznaczenie odrębnych miejsc na urzędowe obwieszczenia wyborcze i odrębnych na plakaty komitetów wyborczych. Istotne jest natomiast aby ilość miejsca była wystarczająca.
  Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że zgodnie z art. 76 ustawy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany był do wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej, niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej.
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:24-02-2016 12:42
  Wprowadził:Bartosz Goździk