Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 października 2002 r.

 

w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy

i rad dzielnic w m.st. Warszawie  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów

i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 i Nr 127, poz. 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

1.   Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w m.st. Warszawie oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 27 października 2002 r.

2.   Informację sporządza się:

1) w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców - według załącznika nr 1,

2) w gminach liczących powyżej 20 tys. mieszkańców - według załącznika nr 2,

3) w miastach na prawach powiatu - według załącznika nr 3,

4) w mieście stołecznym Warszawie - według załącznika nr 4,

5) w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie na kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta - według załącznika nr 5.

3.   W przypadkach obsadzenia mandatów radnych bez głosowania lub nieprzeprowadzania wyborów w okręgu na skutek niezarejestrowania żadnej listy kandydatów, a także w przypadku niezarejestrowania żadnego kandydata na wójta i nieprzeprowadzania w związku z tym wyborów bezpośrednich, odpowiednie części z wzorów informacji należy pominąć lub przekreślić.

4.   Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.

§ 2.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

 

(-) Ferdynand Rymarz

 

Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2002 r. (poz. .......)

 

Załącznik nr 1 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA 

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH

NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

 

 

W WYBORACH DO RADY GMINY

W GMINIE LICZĄCEJ DO 20 TYS.MIESZKAŃCÓW

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu albo na mniejszą liczbę kandydatów
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwisk kandydatów z jednej listy bądź z różnych list
 • oddanie głosu na większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów w okręgu powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH DO RADY POWIATU

 • karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

Wersja pierwsza*

 •  karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata
 • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

Wersja druga*

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • postawienie znaku "x" w obu kratkach powoduje,  że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

_________________________________________

*- należy wybrać właściwą wersję. Wersja druga ma zastosowanie w przypadku

    głosowania na jednego kandydata.

 

 

Załącznik nr 2

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 

 

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH

NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

 

W WYBORACH DO RADY GMINY

W GMINIE LICZĄCEJ POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH DO RADY POWIATU

 • karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA - PREZYDENTA MIASTA

 

Wersja pierwsza*

 

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata
 • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

Wersja druga*

 

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • postawienie znaku "x" w obu kratkach powoduje,  że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

_________________________________________

*- należy wybrać właściwą wersję. Wersja druga ma zastosowanie w przypadku

    głosowania na jednego kandydata.

 

Załącznik nr 3

 

 

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH

NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

 

 

W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ

W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

 

 

W WYBORACH BURMISTRZA - PREZYDENTA MIASTA

 

Wersja pierwsza*  

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata
 • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

Wersja druga*

 •  karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • postawienie znaku "x" w obu kratkach powoduje,  że głos jest nieważny
 •  głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

_________________________________________

*- należy wybrać właściwą wersję. Wersja druga ma zastosowanie w przypadku

    głosowania na jednego kandydata.

 

Załącznik nr 4

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 

 

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

W WYBORACH ZARZĄDZONYCH

NA DZIEŃ 27 PAŹDZIERNIKA 2002 R.

 

W WYBORACH DO RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 • karta do głosowania jest koloru białego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

 

W WYBORACH DO RADY DZIELNICY M.ST.WARSZAWY

 • karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata z jednej listy
 • oddanie głosu na kandydatów z różnych list powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

 

W WYBORACH PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

 

Wersja pierwsza*

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata
 • oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata powoduje, że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

Wersja druga*  karta do głosowania jest koloru różowego

 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • postawienie znaku "x" w obu kratkach powoduje,  że głos jest nieważny
 • głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.

_________________________________________

*- należy wybrać właściwą wersję. Wersja druga ma zastosowanie w przypadku

    głosowania na jednego kandydata.

 

Załącznik nr 5

 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

 

 

 

 

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

W PONOWNYM GŁOSOWANIU

NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

W DNIU 10 LISTOPADA 2002 R.

 

 

 

 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony nazwiska jednego kandydata
 • oddanie głosu na obu kandydatów powoduje, że głos jest nieważny
 •  głos jest nieważny także wtedy, gdy wyborca nie postawi znaku "x" w żadnej kratce.
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:25-02-2016 11:09
  Wprowadził:Hubert Puchała