Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie procedury postępowania w sytuacji, gdy organ jednostki samorządu terytorialnego nie wykonał w terminie, w sposób zgodny z prawem, zadań wyborczych obejmujących między innymi podział gminy, powiatu lub

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, że art. 203a Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw określa w sposób samodzielny i wyczerpujący procedurę postępowania w sytuacji, gdy organ jednostki samorządu terytorialnego nie wykonał w terminie, w sposób zgodny z prawem, zadań wyborczych obejmujących między innymi podział gminy, powiatu lub województwa na okręgi wyborcze.

          W postępowaniu prowadzącym do zastępczego wykonania przez wojewodę zadania organu jednostki samorządu terytorialnego nie jest dopuszczalne pominięcie którejkolwiek z czynności określonych w art. 203a ust. 1 Ordynacji wyborczej.

          Państwowa Komisja Wyborcza wyraża stanowisko, iż w sprawach podziału na okręgi wyborcze należy stosować tryb postępowania przewidziany w art. 203a Ordynacji wyborczej, a nie tryb postępowania określony w art. 91 i następnych ustawy o samorządzie gminnym. Tryb postępowania przewidziany w art. 203a ust. 1 Ordynacji wyborczej jest stosowany, gdy właściwe organy gminy nie wykonują w terminie, w sposób zgodny z prawem, podziału na okręgi wyborcze. Jeżeli w terminie do 10 lipca br. rada gminy nie zmieni uchwały o podziale na okręgi wyborcze, którą komisarz wyborczy w drodze postanowienia ocenił jako naruszającą prawo i nie uczyni tego mimo ponownego wezwania do usunięcia uchybień w wyznaczonym przez komisarza wyborczego terminie, to należy przyjąć, że istnieją wystarczające przesłanki do zastępczego wykonania tego zadania przez wojewodę na podstawie art. 203a ust. 2 Ordynacji wyborczej.

          W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej wojewoda, uwzględniając postanowienie komisarza wyborczego o niezgodności z prawem podziału na okręgi wyborcze, na podstawie art. 203a Ordynacji wyborczej uchyla uchwałę rady gminy dokonując zastępczo podziału na okręgi wyborcze.

          Przepisy Ordynacji wyborczej nie przewidują możliwości zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody wydanego w trybie art. 203a Ordynacji. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że przepisy Ordynacji ustalają termin dokonania  podziału na okręgi wyborcze w takim okresie przed upływem kadencji (art. 92 ust. 1, art. 138 ust. 1 i art. 164 ust. 2), który uwzględniając procedury odwoławcze zapewnia utworzenie okręgów wyborczych przed zarządzeniem wyborów.

           Zachowanie ustawowych terminów wykonania poszczególnych czynności stanowi warunek zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk