Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące komitetów wyborczych

    Zgodnie z art. 96 ust. 2 oraz art. 140 ust. 1 i art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 89, poz. 971 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220) czynności wyborcze w imieniu partii politycznych wykonują ich statutowe organy upoważnione do reprezentowania tych partii przy czynnościach prawnych. Organy te zatem pełnią funkcję komitetów wyborczych wykonując czynności wyborcze pod własną nazwą statutową. O tym, który organ partii jest uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych rozstrzyga statut partii.

 

          W celu zgłoszenia list kandydatów na radnych organ statutowy partii wyznacza swojego pełnomocnika, uprawnionego do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia list wobec organów wyborczych (art. 101 ust. 2). W dokumencie o wyznaczeniu pełnomocnika podaje się jego nazwisko i imię (imiona), dokładny adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Dokument ten dołącza się do zgłoszenia listy kandydatów na radnych. Pełnomocnik może upoważnić do zgłoszenia listy kandydatów wyznaczoną osobę (lub osoby). W takim wypadku do zgłoszenia listy dołącza się oprócz dokumentu o wyznaczeniu pełnomocnika także upoważnienia wydane wyznaczonej osobie (art. 101 ust. 3). Do zgłoszenia należy dołączyć oprócz innych dokumentów uwierzytelniony wyciąg z ewidencji partii politycznych (art. 99 ust. 4) lub zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej wystawione w trybie art. 99 ust. 6 Ordynacji wyborczej. Pełnomocnik lub osoba przez niego upoważniona wraz ze zgłoszeniem listy może zgłosić wniosek aby na urzędowych obwieszczeniach oraz na kartach do głosowania nazwa statutowego organu partii (stanowiąca nazwę listy) została podana w formie skrótu tej nazwy (art. 102 ust. 2). Z formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód, aby skrócenie nazwy polegało na pominięciu pewnego jej członu.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 12:27
    Wprowadził:Hubert Puchała