Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Obwieszczenie
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 21 lipca 2003 r.

o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza skorygowany wynik wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r. referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

I.

Skorygowanie wyników głosowania i wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej nastąpiło w wykonaniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 2003 r. w przedmiocie ważności referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, wyznaczonego na dzień 8 czerwca 2003 r., w którym głosowanie przeprowadzono w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r., Sygn. akt III SW 144/03 (Dz. U. Nr 126, poz. 1170). Skorygowanie wyników głosowania polegało na nieuwzględnieniu liczby osób uprawnionych do głosowania oraz wyników głosowania w obwodach, w których głosowanie powołaną uchwałą Sądu Najwyższego zostało unieważnione, tj.:

-        obwód głosowania nr 14 w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), w którym wyniki głosowania, ustalone przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum były następujące:
-        liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła.................................... 2 366,
-        liczba osób, którym wydano karty do głosowania wynosiła....................... 1 359,
-        liczba kart wyjętych z urny wynosiła............................................................ 1 359,
-        liczba kart nieważnych wynosiła........................................................................... 0,
-        liczba kart ważnych,
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wynosiła.................. 1 359,
-        liczba głosów nieważnych wynosiła..................................................................... 3,
-        liczba głosów ważnych wynosiła................................................................... 1 356,
-        liczba głosów pozytywnych ,,Tak'' wynosiła................................................. 1 109,
-        liczba głosów negatywnych ,,Nie'' wynosiła.................................................... 247;
-        obwód głosowania nr 15 we Wrocławiu (woj. dolnośląskie), w którym wyniki głosowania, ustalone przez Obwodową Komisję do Spraw Referendum były następujące:
-        liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła.................................... 1 139,
-        liczba osób, którym wydano karty do głosowania wynosiła........................... 771,
-        liczba kart wyjętych z urny wynosiła................................................................ 770,
-        liczba kart nieważnych wynosiła......................................................................... 25,
-        liczba kart ważnych,
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wynosiła..................... 745,
-        liczba głosów nieważnych wynosiła..................................................................... 4,
-        liczba głosów ważnych wynosiła...................................................................... 741,
-        liczba głosów pozytywnych ,,Tak'' wynosiła.................................................... 631,
-        liczba głosów negatywnych ,,Nie'' wynosiła.................................................... 110.

II.

Po skorygowaniu wyników głosowania, ogłoszonych w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 103, poz. 953), uwzględniając wyniki głosowania przeprowadzonego w 25 163 obwodach głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła następujące wyniki głosowania:

liczba osób uprawnionych do głosowania ........................................ 29 864 969, 
liczba osób, którym wydano karty do głosowania ........................... 17 584 085,
liczba kart nieważnych wyjętych z urn ........................................................ 1 257,
liczba kart ważnych wyjętych z urn,
czyli liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu ....................... 17 576 714.
Frekwencja wyniosła................................................................................. 58,85%.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, w związku z czym - zgodnie z art. 90 ust. 3 i art. 125 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. Nr 57, poz. 507 i Nr 85, poz. 782) - wynik referendum jest wiążący.

III.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w głosowaniu oddano:
głosów nieważnych .................................................................................. 126 187,
co stanowi 0,72% ogólnej liczby głosów,
głosów ważnych .................................................................................. 17 450 527,
co stanowi 99,28% ogólnej liczby głosów.

Na postawione w referendum pytanie

,,Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?''

liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami:
pozytywnymi ,,TAK'' wyniosła........................................................... 13 514 872,
co stanowi 77,45% głosów ważnych,
negatywnymi ,,NIE'' wyniosła............................................................... 3 935 655,
co stanowi 22,55% głosów ważnych.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w referendum większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, w związku z czym - zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy o referendum ogólnokrajowym - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał zgodę na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

IV.

Skorygowane zestawienie wyników głosowania według województw stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz                                ..................................

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej:
Jan Kacprzak                                         ..................................
Stanisław Kosmal                                 ..................................

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej:
Stefan Jaworski                                     ..................................
Andrzej Mączyński                               ..................................
Włodzimierz Ryms                              ..................................
Stanisław Zabłocki                               ..................................
Tadeusz Żyznowski                               ..................................

 

Skorygowane obwieszczenie o wyniku referendum

                    Załącznik do obwieszczenia  
                    Państwowej Komisji Wyborczej  
                    z dnia 21 lipca 2003 r.    
                           
Skorygowane zestawienie wyników głosowania w ogólnokrajowym referendum
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
(według województw)
Pytanie: Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?
L. p. Województwo Liczba obwodów głosowania Liczba uprawnionych do głosowania Liczba kart ważnych Frekwencja %                              (5:4) Głosy nieważne Głosy ważne
liczba
(7:5)
ogółem odpowiedzi
liczba
(9:5)
TAK NIE
liczba % (11:9) liczba % (13:9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ogółem 25 163 29 864 969 17 576 714 58,85 126 187 0,72 17 450 527 99,28 13 514 872 77,45 3 935 655 22,55
1 dolnośląskie 1 823 2 307 541 1 388 686 60,18 8 039 0,58 1 380 647 99,42 1 155 092 83,66 225 555 16,34
2 kujawsko-pomorskie 1 367 1 605 181 929 397 57,90 6 609 0,71 922 788 99,29 711 520 77,11 211 268 22,89
3 lubelskie 1 778 1 716 660 951 838 55,45 8 462 0,89 943 376 99,11 596 715 63,25 346 661 36,75
4 lubuskie 655 783 984 456 354 58,21 2 992 0,66 453 362 99,34 380 909 84,02 72 453 15,98
5 łódzkie 1 701 2 069 677 1 194 200 57,70 9 842 0,82 1 184 358 99,18 844 870 71,34 339 488 28,66
6 małopolskie 2 224 2 475 661 1 483 101 59,91 10 812 0,73 1 472 289 99,27 1 121 202 76,15 351 087 23,85
7 mazowieckie 3 318 4 091 127 2 474 290 60,48 17 985 0,73 2 456 305 99,27 1 834 764 74,70 621 541 25,30
  w tym obwody za granicą 166 96 171 79 452 82,62 479 0,60 78 973 99,40 70 031 88,68 8 942 11,32
8 opolskie 794 823 806 449 437 54,56 3 335 0,74 446 102 99,26 378 649 84,88 67 453 15,12
9 podkarpackie 1 641 1 592 979 913 045 57,32 7 374 0,81 905 671 99,19 634 715 70,08 270 956 29,92
10 podlaskie 844 929 705 490 008 52,71 3 849 0,79 486 159 99,21 333 656 68,63 152 503 31,37
11 pomorskie*) 1 286 1 681 149 1 055 602 62,79 6 133 0,58 1 049 469 99,42 842 147 80,25 207 322 19,75
12 śląskie 2 691 3 736 344 2 294 120 61,40 13 715 0,60 2 280 405 99,40 1 927 221 84,51 353 184 15,49
13 świętokrzyskie 928 1 029 708 536 941 52,14 4 708 0,88 532 233 99,12 403 198 75,76 129 035 24,24
14 warmińsko-mazurskie 975 1 106 011 605 366 54,73 5 657 0,93 599 709 99,07 490 099 81,72 109 610 18,28
15 wielkopolskie 2 090 2 574 227 1 570 042 60,99 11 896 0,76 1 558 146 99,24 1 201 760 77,13 356 386 22,87
16 zachodniopomorskie**) 1 048 1 341 209 784 287 58,48 4 779 0,61 779 508 99,39 658 355 84,46 121 153 15,54
  *) w tym 5 obwodów na polskich statkach morskich                    
  **) w tym 9 obwodów na polskich statkach morskich                    
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:26
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:25-02-2016 14:27
    Wprowadził:Hubert Puchała