Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zabezpieczenia lokali obwodowych komisji do spraw referendum

W sprawach dotyczących zabezpieczenia lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie nocnej przerwy w głosowaniu, Państwowa Komisja Wyborcza wyraża następujące stanowisko.

  1. Przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz. U. Nr 75, poz. 677) nie rozstrzygają, jakim osobom wójt, burmistrz (prezydent miasta) może powierzyć ochronę lokali komisji obwodowych. Osobami tymi mogą być np. pracownicy straży miejskiej lub inni pracownicy samorządowi, a także inne osoby w tym również zawodowo zajmujące się ochroną mienia. Jednakże zdaniem Państwowej Komisji Wyborczej osobami tymi nie powinni być funkcjonariusze Policji.
  2. Zgodnie z § 3 przywołanego wyżej rozporządzenia osoby, którym wójt, burmistrz (prezydent miasta) powierza ochronę lokali komisji obwodowych wyznaczani są w liczbie odpowiadającej potrzebom ochrony lokalu, uzależnionej w szczególności od rozmiarów budynku, rodzaju i stanu technicznego istniejących zabezpieczeń. W zależności od powyższych okoliczności wójt, burmistrz (prezydent miasta) ustala liczbę osób odpowiedzialnych za ochronę zamkniętych lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu oraz zakres i sposób wykonywania zadań. Powinny one zostać określone w taki sposób, aby zapewnić maksymalną skuteczność ochrony lokalu.
  3. Jeżeli warunki lokalowe powodują konieczność zamknięcia i oplombowanie budynku, w którym znajduje się lokal komisji obwodowej, wówczas osoba, której wójt, burmistrz (prezydent miasta) powierzył ochronę lokalu wykonuje swoje zadania na zewnątrz budynku.
  4. Przewodniczący obwodowej komisji do spraw referendum nie powinien nikomu przekazywać koperty z kluczami do pomieszczeń komisji. W przypadku, gdy sytuacja losowa spowoduje konieczność przekazania kluczy powinny one zostać przekazane członkowi komisji, który nie przechowuje pieczęci komisji.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że w przypadku, gdy lokal komisji obwodowej usytuowany jest w szkole lub innej placówce oświatowej, w której częścią wystroju są np. prace uczniów dotyczące tematyki związanej z Unią Europejską wówczas powinny być one usunięte z lokalu, w którym będzie przeprowadzone głosowanie, jak również w tym przypadku, gdy znajdują się w ciągu komunikacyjnym między wejściem do budynku a lokalem komisji.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:42
    Wprowadził:Hubert Puchała