Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 2 czerwca 2003 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2002 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2002 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 73 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2002 r. Sprawozdania złożyły ponadto 3 partie polityczne, wykreślone z ewidencji w 2002 r. (EwP 55, EwP 81 i EwP 106).

W ustawowym terminie sprawozdania złożyło 58 partii politycznych, w tym 22 partie wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdania złożyły następujące partie polityczne:

1. EwP 22 - Konfederacja Polski Niepodległej Ojczyzna
2. EwP 32 - Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej
3. EwP 59 - Polski Ruch Monarchistyczny
4. EwP 81 - Polskie Stronnictwo Nowy Ład Demokratyczny
5. EwP 93 - Forum Emerytów i Rencistów
6. EwP 130 - Przymierze dla Polski
7. EwP 137 - Stronnictwo Polska Racja Stanu.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. EwP 10 - Partia Kupiecka
2. EwP 18 - Ruch Ludzi Pracy
3. EwP 36 - Unia Polityki Realnej - Prawica
4. EwP 57 - Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne
5. EwP 71 - Ruch Polski Niepodległej
6. EwP 74 - Blok dla Polski
7. EwP 107 - Ogólnopolski Ruch Zielonych
8. EwP 114 - Polskie Stronnictwo Światowe Kresowian - Wierzycieli Skarbu Państwa im. J. Piłsudskiego
9. EwP 117 - Przymierze Prawicy
10. EwP 121 - Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczykowskie
11. EwP 135 - „Nasze Środowisko"

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1-65 do niniejszego komunikatu według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji lub postawione w stan likwidacji.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 2 czerwca 2003 r.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 14:39
    Wprowadził:Hubert Puchała