Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 lipca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich pozyskania przez Unię Wolności i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 29 lipca 2002 r.
w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i źródłach ich pozyskania przez Unię Wolności i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 38a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802)

 

postanawia

 

przyjąć sprawozdanie Unii Wolności o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Unię Wolności i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r.

 

Uzasadnienie

 

Partia polityczna Unia Wolności, z zachowaniem terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy o partiach politycznych, przedłożyła Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez Unię Wolności i Fundusz Wyborczy oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w 2001 r. Do sprawozdania dołączono opinię i raport biegłego rewidenta, wybranego przez Państwową Komisję Wyborczą, dotyczące wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według wzoru określonego w zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych (Dz.U. Nr 112, poz. 1201). Żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił zastrzeżeń do sprawozdania.

 

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania przez Unię Wolności i Fundusz Wyborczy obejmuje okres całego roku 2001, w którym od stycznia do maja obowiązywały inne zasady finansowania partii politycznej, niż po dniu 30 maja 2001 r., tj. po dacie wejścia w życie zmienionych przepisów ustawy o partiach politycznych. W związku z tym, że w przedłożonym sprawozdaniu nie było możliwe rozdzielenie pozyskanych kwot według daty stanowiącej początek okresu sprawozdawczego oraz ustalenie, czy przychody pochodzą z dozwolonych źródeł, Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 34a ust. 2, w związku z art. 38a ustawy, zwróciła się do organu statutowego Unii Wolności o wyliczenie kwoty pozyskanych środków w okresie od 31 maja 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., na podstawie dokumentów księgowych, ze wskazaniem źródeł pozyskania środków. Żądanie wyjaśnienia dotyczyło w szczególności kwoty 692.406,20 zł wykazanej w pkt IV "Pozostałe źródła", stanowiącej przychód partii ze sprzedaży cegiełek, "ofiarności publicznej" (zbiórek publicznych) oraz darowizn od podmiotów gospodarczych. Były to źródła finansowania dozwolone do 30 maja 2001 r. i, jak wynika z przekazanych wyjaśnień, Unia Wolności pozyskała środki finansowe z tych źródeł w okresie, kiedy przepisy na to pozwalały.

 

W skorygowanym sprawozdaniu Unii Wolności o źródłach pozyskania środków przez partię polityczną podano, iż w okresie od 31 maja 2001 do 31 grudnia 2001 r., na ogólną kwotę przychodów w kwocie 5.369.718 zł składają się wpłaty od osób fizycznych, dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy partii w kwocie 736.674 zł oraz do kasy partii w kwocie 311.707 zł. Wpłaty osób fizycznych podane na imiennych wykazach, jak wymaga wzór sprawozdania do pkt I 1)a) oraz do pkt II, mieszczą się w limicie możliwych wpłat od jednej osoby. Natomiast w wykazach wpłat dokonywanych do kasy partii, w 37 jego pozycjach, kwoty przekraczają wartość najniższego wynagrodzenia za pracę. Organ statutowy partii wyjaśnił, iż na sumaryczne kwoty podane w wykazie składają się kilkakrotne wpłaty tej samej osoby wpłacane do kasy, przy czym kwota jednorazowej wpłaty nie przekroczyła wartości 760 zł. Wyjaśnienie zostało poparte dowodami KP do każdej z wymienionych pozycji wykazu, a zatem, jak ustalono, były to wpłaty prawidłowe.

 

Poza wpłatami od osób fizycznych, podstawowym źródłem przychodów partii w analizowanym okresie były kredyty bankowe o łącznej kwocie 4.254.838 zł, środki pochodzące z działalności własnej w kwocie 11.430 zł, środki z dotacji celowej jaką partia otrzymywała w poprzedniej kadencji Sejmu w kwocie 45.975 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 9.091 zł.

 

W części sprawozdania dotyczącego wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego odnotowano przychody 6.441.711 zł. Wpływ środków na rachunek Funduszu Wyborczego nastąpił po 10 lipca 2001 r. z następujących źródeł: z wpłat od osób fizycznych dokonywanych przelewem, czekiem lub kartą płatniczą - kwota 2.522.686 zł, z wpłat własnych partii - kwota 3.496.726 zł, w tym z kredytu (2.700.000 zł) przelanego na konto Funduszu i odsetek od środków na rachunku bankowym - kwota 4.492 zł. Na rachunku bankowym Funduszu odnotowana jest ponadto kwota 417.807 zł wpłat nieprawidłowych, dokonanych przez osoby fizyczne w formie gotówkowej lub przez osoby prawne. Z kwoty wpłat nieprawidłowych, zgodnie z uchwałą Zarządu Unii Wolności zwrócono wpłacającym 415.333 zł. Pozostałą kwotę wynikającą z rozliczenia wpłat nieprawidłowych, pozostającą na wydzielonym koncie księgowym, przeznaczono na zabezpieczenie roszczeń Skarbu Państwa z tytułu przyjętych niezgodnie z prawem korzyści majątkowych. Ogólna kwota zabezpieczonych środków na depozyt sądowy wynosi 21.374 zł, z tego 6.000 zł stanowią wpłaty od osób prawnych oraz 15.374 zł - z wpłat gotówkowych od osób fizycznych, których zwrot nie był możliwy.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, porównując sprawozdanie wyborcze Komitetu Wyborczego Unii Wolności ze sprawozdaniem partii politycznej w zakresie wpływów i wydatków Funduszu Wyborczego stwierdziła różnicę w kwocie przekazanej z rachunku Funduszu Wyborczego na wydatki związane z udziałem partii w wyborach do Sejmu i do Senatu. Wezwany do wyjaśnienia sprawy organ partii stwierdził, że różnica w kwocie 1.853 zł stanowi wartość odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu, które partia przekazała na konto Komitetu Wyborczego. W sprawozdaniu wyborczym kwota odsetek ujęta jest w punkcie sprawozdania "Odsetki na rachunkach bankowych" łącznie Komitetu Wyborczego i Funduszu Wyborczego.

 

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie analizy sprawozdania w części dotyczącej przychodów i wydatków Funduszu Wyborczego Unii Wolności oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta stwierdziła, że wpłaty nieprawidłowe na rzecz Funduszu Wyborczego partii nie zostały wykorzystane. Innych naruszeń przepisów ustawy o partiach politycznych Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła.

 

W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła jak w sentencji.

 

Od niniejszego postanowienia nie przysługuje środek prawny.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz

 

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Jan Kacprzak

 

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej
Andrzej Kisielewicz
Andrzej Mączyński
Zbigniew Szonert
Stanisław Zabłocki
Tadeusz Żyznowski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 15:07
    Wprowadził:Hubert Puchała