Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 sierpnia 2001 r.

w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów
oraz urzędowych zestawień stosowanych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 73 ust. 8, art. 74 ust. 3, art. 164 ust. 8, art. 168 ust. 5 i art. 190 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej komisje wyborcze sporządzają następujące protokoły:

1) obwodowe komisje wyborcze sporządzają:
a) protokół głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,
b) zestawienie wyników głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały,

2) okręgowe komisje wyborcze sporządzają:
a) protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
b) protokół z wyborów posłów do Sejmu w okręgu wyborczym - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej komisje wyborcze sporządzają następujące protokoły:

1) obwodowe komisje wyborcze sporządzają:
a) protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatorów - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały,
b) zestawienie wyników głosowania w obwodzie na kandydatów na senatorów - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały,

2) okręgowe komisje wyborcze sporządzają protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym - na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały.

§ 3.

Tracą moc: uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów oraz urzędowych zestawień, stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 45, poz. 439) i uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 1993 r. w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów, stosowanych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski Nr 45, poz. 440).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

(-) Ferdynand Rymarz

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk