Wyjaśnienie z dnia 18.09.2001

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 7 Ordynacji wyborczej wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców, a spis ten przekazuje się w przeddzień głosowania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wraz z przekazaniem spisu obwodowej komisji zakończona więc zostaje procedura aktualizowania spisów, polegająca na dopisaniu bądź skreśleniu wyborcy ze spisu. Tak też reguluje tryb aktualizowania spisów § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. Nr 84, poz. 922).

Wyjątek od opisanego wyżej postępowania wprowadza art. 67 ust. 3 w związku z ust. 2 Ordynacji wyborczej, stanowiąc że wyborca, który przybył do szpitala lub zakładu pomocy społecznej w przeddzień wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w dniu głosowania (ma on obowiązek udokumentować przybycie w tym dniu do danej placówki).

Wyborca, który przybył do szpitala bądź zakładu w dniu wyborów może być dopisany do spisu tylko na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-03-2016 8:48
    Wprowadził:Hubert Puchała