Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie na kadencję w latach 2015 – 2020

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Lublinie

na kadencję w latach 2015 – 2020

 

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Lublinie Jerzego Krzysztofa Rodzika na Komisarza Wyborczego w Lublinie.

§ 2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2015 – 2020 i pełni funkcję od dnia 2 grudnia 2015 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044, 1045 i 1923.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Grzegorz Gąsior

  • Data utworzenia:17-12-2015 19:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:21-12-2015 19:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk