więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 28 listopada 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązanych było 119 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. Sprawozdania finansowe złożyło 115 komitetów wyborczych. Sprawozdanie Komitetu Wyborczego Wyborców „Niezależni” Zdzisława Natanka nie zostało sporządzone przez upoważnioną do tego osobę, co jest równoznaczne z niezłożeniem sprawozdania przez ten komitet.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała 115 przedłożonych sprawozdań.

Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 144 § 1Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1)   przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 11 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2)   przyjąć, wskazując uchybienia, sprawozdania 82 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3)   odrzucić sprawozdania 22 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1232 i 1250.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 28 listopada 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica

5. Komitet Wyborczy Wyborców „Czartoryski” Zjednoczona Prawica

6. Komitet Wyborczy Wyborców – Emeryci Mundurowi

7. Komitet Wyborczy Wyborców Demokracja Obywatelska Równe Szanse

8. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Sońty

9. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Sejmu

10. Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

11. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązany)

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

2. Komitet Wyborczy „Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej”
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

 3. Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia Obywatele Decydują
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

4. Komitet Wyborczy Elektorat
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

5. Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

6. Komitet Wyborczy KORWiN 
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, wydatkowaniu środków na cele niezwiązane z wyborami oraz na przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, o łącznej wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów.

 7. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

8. Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń.

 9. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń.

 10. Komitet Wyborczy „Przedsiębiorcza RP”
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

 11. Komitet Wyborczy Ruch Narodowy
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

 12. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

 13. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 14. Komitet Wyborczy Wspólnota
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

 15. Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego
Wskazane uchybienie polega na zamieszczeniu na stronie internetowej komitetu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów.

 16. Komitet Wyborczy Wyborców „Niezależny Senator Krzysztof Hauba”
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

 17. Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie dla Mazur”
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 18. Komitet Wyborczy Wyborców Adama Pietrasa
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

 19. Komitet Wyborczy Wyborców Aleksandra Zbigniewa Zioło
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

 20. Komitet Wyborczy Wyborców Alojzego Motylewskiego
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

21. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Piechockiego
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, pozyskiwaniu środków po dniu wyborów o wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów oraz na przekroczeniu ustawowego limitu wydatków na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy.

22. Komitet Wyborczy Wyborców Anny Sikory
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

23. Komitet Wyborczy Wyborców Artura Maligłówki
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

24. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny i Niezależny Kamil Suchański
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie, przekroczeniu ustawowego limitu wydatków na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

25. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Marcin Maranda
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

26. Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Bardzika
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

27. Komitet Wyborczy Wyborców Eligiusza Piotra Komarowskiego
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń.

28. Komitet Wyborczy Wyborców Franciszka Dezor
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

29. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Biereckiego
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego oraz na  zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

30. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Rusieckiego
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

31. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Augustyna
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

32. Komitet Wyborczy Wyborców Janusza Wojciechowskiego
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

33. Komitet Wyborczy Wyborców Jarosław Ligas
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

34. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Andrzejaka
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym, sfinansowaniu zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych oraz na przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o łącznej wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów.

35. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzy Pokój
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na przyjęciu środków finansowych wpłaconych przekazem pocztowym.

36. Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze wzorem.

37. Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Franciszka Wójcika
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na przyjęciu środków finansowych wpłaconych w formie gotówkowej.

38. Komitet Wyborczy Wyborców Kalata dla Polski
Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

39. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jana Bobek
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

40. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Krzysztofa Rdesta „Jesteś Najważniejszy!”
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, na przekroczeniu ustawowego limitu wydatków na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

41. Komitet Wyborczy Wyborców Kozera Ireneusz do Senatu
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

42. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie, przyjęciu środków z wpłat nieprawidłowych o łącznej wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

43. Komitet Wyborczy Wyborców KWW Kruzel Andrzej – Wasz Senator
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

44. Komitet Wyborczy Wyborców Lidia Staroń – Zawsze po stronie ludzi
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

45. Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Niezależni do Senatu”
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie.

46. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, prowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów  i wpłat na rzecz komitetu niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów oraz na sfinansowaniu zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznychwartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów.

47. Komitet Wyborczy Wyborców Marzeny Doroty Wróbel
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

48. Komitet Wyborczy Wyborców Mateusz Kania – Program dla Śląska
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

49. Komitet Wyborczy Wyborców Min. 15zł/h Świeckie Państwo Zus Max. 30%
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

50. Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

51. Komitet Wyborczy Wyborców Nurt Odnowy
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

52. Komitet Wyborczy Wyborców Obremski – niezależny Senator z Wrocławia
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, przekroczeniu limitu wydatków na agitację wyborczą prowadzoną w formach i na zasadach właściwych dla reklamy oraz ustawowego limitu wydatków na agitację wyborczą, które nie przekroczyło 1% ogólnej kwoty przychodów.

53. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele RP
Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów.

54. Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Piwowara
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

55. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Waglowskiego
Wskazane uchybienia polegają na sfinansowaniu zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych o wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze wzorem.

56. Komitet Wyborczy Wyborców Piwowar'15 Stop Korupcji
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

57. Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Sławomira Mocka
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

58. Komitet Wyborczy Wyborców Pomocna Dłoń – Bezrobocie
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

59. Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie do Senatu
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie.

60. Komitet Wyborczy Wyborców Potempa2015
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

61. Komitet Wyborczy Wyborców Profesor Maksymowicz. Zdrowie w Regionie
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

62. Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Stachura do Senatu
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

63. Komitet Wyborczy Wyborców Razem do Senatu
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

64. Komitet Wyborczy Wyborców Razem Podhale Spisz Orawa
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń oraz na nieudzieleniu wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej.

65. Komitet Wyborczy Wyborców Roberta Macieja Smoktunowicza
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

66. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

67. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Waldemara Deski Ku Praworządności i Sprawiedliwości
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze wzorem oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

68. Komitet Wyborczy Wyborców Sikorowski'15
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego,  sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń.

69. Komitet Wyborczy Wyborców Sławomira Preissa
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na gromadzeniu środków poza rachunkiem bankowym.

70. Komitet Wyborczy Wyborców Spanski Naszym Senatorem
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

71. Komitet Wyborczy Wyborców Społecznej Demokracji
Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

72. Komitet Wyborczy Wyborców Spoza Sitwy
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

73. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Jacka Mazurkiewicza
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

74. Komitet Wyborczy Wyborców Ślonzoki Razem
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, na nieprowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu oraz niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego wymaganych ustawowo zastrzeżeń.

75. Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Ferenca „Rozwój Podkarpacia”
Wskazane uchybienia polegają na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, nieprowadzeniu rachunkowości na zasadach określonych w ustawie, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na prowadzeniu rejestrów zaciągniętych kredytów i wpłat na rzecz komitetu niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów.

76. Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza Wandzela
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze wzorem oraz na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

77. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniew do Senatu
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

78. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczeni dla Śląska
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na gromadzeniu środków poza rachunkiem bankowym.

79. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica + JOW
Wskazane uchybienie polega na niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu.

80. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczona Prawica
Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania po upływie terminu ustawowego, niezawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu, oraz na nieudzieleniu wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej.

81. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Polskie Rodziny Razem
Wskazane uchybienie polega na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego.

82. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Romana Giertycha
Wskazane uchybienia polegają na zawiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o adresie strony internetowej komitetu z naruszeniem terminu ustawowego, przyjęciu przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym o wartości nieprzekraczającej 1% ogólnej kwoty przychodów oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Koalicyjny Wyborczy Samoobrona
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

2. Komitet Wyborczy Biało-Czerwoni
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż Fundusz Wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet.

3. Komitet Wyborczy Jedność Narodu
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

4. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

5. Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru.
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż Fundusz Wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet

6. Komitet Wyborczy Partia Demokratyczna – demokraci.pl
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż Fundusz Wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet oraz przekroczenia ustawowego limitu wydatków na agitację wyborczą.

7. Komitet Wyborczy Partia Razem
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż Fundusz Wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet.

8. Komitet Wyborczy Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów, wydatkowania środków na cele niezwiązane z wyborami oraz przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż Fundusz Wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet.

9. Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych ze źródła innego niż Fundusz Wyborczy partii politycznej, która utworzyła komitet oraz  przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

10. Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Komitet Wyborczy Mariana Pogody
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

11. Komitet Wyborczy Wyborców Czykwin do Senatu
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy komitet nie pozyskiwał przychodów z niedozwolonych ustawowo źródeł oraz nie wydatkował środków na cele niezwiązane z wyborami.

12. Komitet Wyborczy Wyborców Danuty Marii Olejniczak
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

13. Komitet Wyborczy Wyborców Forum Obywatelskie
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów.

14. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów oraz sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

15. Komitet Wyborczy Wyborców Heleny Hatka
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

16. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Cugowskiego
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zakupów na rzecz komitetu ze środków osób fizycznych.

17. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Prof. Ryszarda Barcika
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek wydatkowania środków na cele niezwiązane z wyborami oraz przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

18. Komitet Wyborczy Wyborców Obywatele do Parlamentu
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet niedozwolonych korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym.

19. Komitet Wyborczy Wyborców Pakt Obywatelski
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów.

20. Komitet Wyborczy Wyborców Polska Obywatelska
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków finansowych po dniu wyborów.

21. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy komitet nie pozyskiwał przychodów z niedozwolonych ustawowo źródeł oraz nie wydatkował środków na cele niezwiązane z wyborami.

22. Obywatelski Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Rocha Cudaka
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na wezwanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło stwierdzenie, czy komitet nie pozyskiwał przychodów z niedozwolonych ustawowo źródeł oraz nie wydatkował środków na cele niezwiązane z wyborami.


W załącznikach treść uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, w kolejności alfabetycznej nazw komitetów wyborczych.

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  18-07-2016 8:56

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 11:29

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 11:33

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 11:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 11:37

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 13:34

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij