więcej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 28 listopada 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 924, z późn. zm.1)), Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2015 r. ciążył na 86 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), spośród których, w terminie ustawowym, sprawozdania złożyło 69 partii politycznych. Z naruszeniem ustawowego terminu sprawozdania złożyło 5 partii politycznych: Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33), Elektorat (EwP 281), Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 325), Ruch Narodowy (EwP 338) i Jedność Narodu (EwP 348). Ponadto sprawozdanie złożyła partia polityczna Związek Weteranów Wojny (EwP 212), która została wykreślona z ewidencji w 2015 r. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 74 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 35 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 20 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 19 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 28 listopada 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2015 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

2. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

3. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

4. Forum Samorządowe (EwP 73)

5. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

6. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

7. Porozumienie Polskie (EwP 90)

8. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

9. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

10. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

11. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

12. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

13. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

14. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

15. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

16. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

17. Wolność i Równość (EwP 227)

18. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

19. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

20. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

21. Stronnictwo „Piast” (EwP 277)

22. Polska Lewica (EwP 279)

23. Europa Wolnych Ojczyzn — Partia Polska (EwP 293)

24. Lepsza Polska (EwP 302)

25. Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

26. Polska Partia Piratów (EwP 328)

27. Polskie Stronnictwo Demokratyczne (EwP 330)

28. Tak dla Polski (EwP 331)

29. Polska Razem Zjednoczona Prawica (EwP 333)

30. Wspólnota (EwP 335)

31. Przedsiębiorcza Rzeczypospolita Polska (EwP 341)

32. Normalny Kraj (EwP 346)

33. Razem Dla Niepełnosprawnych (EwP 349)

34. Ruch Wolności (EwP 355)

35. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin (EwP 359)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2015 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Unia Polityki Realnej (EwP 23)
Wskazane uchybienia polegają na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego oraz na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

2. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)
Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

3. Unia Pracy (EwP 62)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

4. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

5. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

6. Partia Zieloni (EwP 182)
Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym, na przyjęciu środków wpłaconych na Fundusz Wyborczy w formie gotówkowej oraz na przeznaczeniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z finansowaniem udziału Partii w wyborach.

7. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)
Wskazane uchybie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

8. Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska (EwP 213)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

9. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

10. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

11. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)
Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

12. Elektorat (EwP 281)
Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

13. Polska Patriotyczna (EwP 296)
Wskazane uchybienie polega na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z wymogami ustawowymi.

14. Samoobrona (EwP 298)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

15. Twój Ruch (EwP 313)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

16. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)
Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym.

17. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)
Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na przeznaczeniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z finansowaniem udziału Partii w wyborach.

18. Partia Emerytów Rencistów Rzeczpospolitej Polskiej (EwP325)
Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

19. Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP (EwP 327)
Wskazane uchybienia polegają na sporządzeniu sprawozdania niezgodnie ze stanem faktycznym oraz na niezałączeniu do sprawozdania opinii i raportu biegłego rewidenta w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

20. Ruch Narodowy (EwP 338)
Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2015 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

2. Partia Demokratyczna-demokraci.pl (EwP 12)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

3. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

4. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

6. Stronnictwo Pracy (EwP 196)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

7. Związek Słowiański (EwP 253)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.

8. Partia Kobiet (EwP 259)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia na rachunek Funduszu Wyborczego środków finansowych pochodzących od komitetu wyborczego uczestniczącego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię środków finansowych ze źródeł niedozwolonych oraz wskutek gromadzenia środków przeznaczonych na finansowanie Partii poza jej rachunkiem bankowym.

10. Partia Rozwoju (EwP 310)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

11. Samoobrona Odrodzenie (EwP 321)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia na rachunek bankowy Partii środków pochodzących ze źródeł innych, niż składki członkowskie.

12. Partia Libertariańska (EwP 334)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię korzyści majątkowych ze źródeł niedozwolonych.

13. Ruch Sprawiedliwości Społecznej (EwP 336)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię środków finansowych ze źródeł niedozwolonych oraz wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej.

14. KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (EwP 343)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię świadczeń niepieniężnych ze źródeł niedozwolonych oraz gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach z pominięciem Funduszu Wyborczego.

15. Jedność Narodu (EwP 348)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

16. Piast – Jedność Myśli Europejskich Narodów (EwP 351)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach z pominięciem Funduszu Wyborczego.

17. Partia Razem (EwP 353)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

18. Biało-Czerwoni (EwP 358)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

19. Nowoczesna Ryszarda Petru (EwP 362)
Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez Partię środków finansowych ze źródeł niedozwolonych, nieodprowadzenia na rachunek bankowy środków pochodzących ze źródeł innych, niż składki członkowskie oraz gromadzenia i wydatkowania środków przeznaczonych na finansowanie udziału Partii w wyborach bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.


W załącznikach treść uchwał Państwowej Komisji Wyborczej, w kolejności alfabetycznej nazw partii politycznych

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  04-10-2016 10:34

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-10-2016 10:35

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 12:02

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 12:03

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 12:09

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 12:12

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

 • Data modyfikacji

  06-12-2016 12:14

  Wprowadził:

  Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij