więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewód

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 122 ust. 4, art. 123 ust. 2, art. 126 ust. 1 i 2, art. 151 ust. 2, art. 154 ust. 1 i 2, art. 178 ust. 4, art. 180 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 641 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 i art. 4 ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych, dotyczących sposobu ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyników głosowania i wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. (M. P. Nr 74, poz. 738) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt VI.3 w części dotyczącej czynności gminnych (miejskich) komisji wyborczych w lit. B „Przeprowadzenie i ustalenie wyników ponownego głosowania w wyborach wójta” w czwartym akapicie na końcu dodaje się zdania w brzmieniu:

„Komisja podaje do publicznej wiadomości, w drodze uchwały, informację o konieczności i przyczynach przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 10 grudnia 2006 r. wskazując nazwiska i imiona dwóch kandydatów, uczestniczących w tym głosowaniu. Wzór uchwały gminnej (miejskiej) komisji wyborczej stanowi załącznik nr 6 do wytycznych.”;

2) do wytycznych dodaje się załącznik nr 6 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    24-02-2016 15:56

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij