Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 19 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 178 § 11 i art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 783), wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 9 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W skład każdej obwodowej komisji wyborczej wchodzi, zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, osoba wskazana przez wójta:”;

2)  w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, ujmuje się również osoby wskazane do składów komisji, zgodnie z art. 182 § 2a i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, przez wójta.”;

 

3)  w § 13:

a)                    ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się:

1)  przy powoływaniu terytorialnej komisji wyborczej:

a)        9 kopert – w przypadku gminnej i miejskiej komisji wyborczej w gminach niebędących miastem na prawach powiatu oraz dzielnicowej komisji wyborczej w dzielnicach m.st. Warszawy,

b)       8 kopert – w przypadku wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu;

2)  przy powoływaniu obwodowej komisji wyborczej:

a)        10 kopert – w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców,

b)       8 kopert – w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców,

c)        6 kopert – w przypadku komisji w obwodach odrębnych.”,

b)                   dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami.

5b. W czynnościach losowania mogą uczestniczyć inne osoby, pod nadzorem organu przeprowadzającego losowanie.”;

4)  w § 14 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1)     terytorialne komisje wyborcze, przy uwzględnieniu sędziego wskazanego przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego do wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu, powołuje się łącznie w składzie 7 osób;

2)     obwodowe komisje wyborcze, przy uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta, powołuje się łącznie w składzie:

a)     9 osób – w przypadku komisji w obwodach od 2001 do 3000 mieszkańców,

b)     7 osób – w przypadku komisji w obwodach do 2000 mieszkańców,

c)     5 osób – w przypadku komisji w obwodach odrębnych.”;

5)  w § 16:

a)       w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) śmierci członka komisji.”,

b)                   dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych dokonywane są także w przypadku utraty członkostwa w komisji na skutek wyrażenia zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia.”,

c)                    ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoba wchodząca w skład komisji powinna powiadomić niezwłocznie przewodniczącego komisji o wystąpieniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 oraz w ust. 1a.”,

d)                   ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się w przypadku zmniejszenia się jej składu poniżej minimalnego składu komisji. Organ właściwy do powołania komisji dokonuje jej uzupełnienia do składu określonego w § 14 ust. 4.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1])             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072, z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 1232 i 1250

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    19-10-2016 15:12

    Wprowadził:

    Marcin Lisiak

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij